Đóng QC
Vu Sơn
Đi thăm nuôi tù (Update phần 4) - Vu Sơn
Hết tình còn nghĩa (Update phần 5) - Vu Sơn
Tù vượt biên (Update phần 4) - Vu Sơn
Đi thăm nuôi tù (Update phần 4) - Vu Sơn
Hết tình còn nghĩa (Update phần 5) - Vu Sơn